Проект BG16RFOP002-2.040-1333-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Михайлов трейд" ЕООД” към Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП

 

Цели на проекта:

С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него – ще увеличим потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, ще увеличим икономическия ефект и ще постигнем устойчиво развитие. Конкретната цел на проекта е да постигнем повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Специфичните цели, които си поставяме са:

  1. Увеличаване на нетните приходи от продажби след въвеждане на новото технологично оборудване.
  2. Оптимизиране на производствения процес.
  3. Повишаване на вътрешната норма на възвръщаемост.
  4. Нарастване на производителността.
  5. Повишаване на ефективността на производствените разходи.
  6. Подобряване на качеството на предлаганите продукти.
  7. Засилване на експортния потенциал.

 

Осъществяването на заложените в проекта цели ще доведе до разширяването на дейността, повишаване на конкурентоспособността на дружеството и нарастване на пазарното присъствие. Модернизацията на технологичното оборудване и въвеждането на нови технологии и продуктови линии ще ни позволи успешно да се конкурираме с европейските фирми за външните пазари.

 

Обща стойност на проекта: 166 245,55 лв., от които 98 916,10 лв. европейско и 17 455,78лв. национално съфинансиране.

 

Период на изпълнение: 12.02.2020г. - 12.02.2021г.

 

 

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване

All Rights Reserved Copyright© 2013, ReFresh 4+® Ltd.